Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

about forgotten password,security answer and no recovery email and phone yahoo id only

hỏi bởi bishnuprasadpand 28 tháng 10, 2016

I have a account bindadeviadhikari@yahoo.com.Now I forgot the password and security answer.I also have no recovery email and phone number for it.This is the account used for freelancer and payment method also.I am really in trouble .Pls give me idea how to recover it.

0 lượt thích

0 Câu trả lời