Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

Can a freelancer have a profile in more than one discipline

hỏi bởi LyndaE 18 tháng 3, 2017

I wanted to know that if a freelancer is multi talented such as an accounting expert, administrative support, data entry expert etc, can that person have more than one profile according to his area of expertise

0 lượt thích

0 Câu trả lời