Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

1 Câu trả lời

lePolyglotte
lePolyglotte
đã trả lời 4 năm trước
Thuê tôi

You have only one attempt. In case if you are not able to pass the exam successfully, you can repeat the exam as often as you want. Freelancer.com often offers you to repeat the test for less money within a specific period of time. Good luck!

1 lượt thích