Cộng đồng các chuyên gia

Đặt câu hỏi và học hỏi từ các chuyên gia freelancer

When freelancer.com team reply to my Preferred Freelancer Program appliance?

hỏi bởi Wang Xianzhe 4 tháng 6, 2016

I applied to Preferred Freelancer Program a month ago.
But when I access to https://www.freelancer.com/preferred-freelancer-program/apply.php, it shows me "Thank you for applying to the Preferred Freelancer program. We will review your application and get back to you shortly." only with neither information on that nor notification about what I did wrong.

When freelancer.com reply me?

0 lượt thích

0 Câu trả lời