Freelancer: muradjohn1994
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Book cover

Hi, here is my 3rd design of your book cover page. I hope you like this. Please give me feedback. Thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    39
                   cho                     A4 Booklet Main Cover
Bài tham dự #39

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.