Freelancer: venkatwfh2013
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

I have a team they have been working in web.

Please open a chat session we can discuss further.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    1
                   cho                     A simple 2 page web design
Bài tham dự #1

Bảng thông báo công khai

 • nsimons
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 năm

  hello, nice attempt... but I dont see a cart page submission.

  • cách đây 8 năm