Freelancer: saimarehan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Add shadows to psd illustration

i have change shadow oppacity as i have studied art and i understand where the shadow fall thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    19
                   cho                     Add shadows to psd illustration
Bài tham dự #19

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.