Freelancer: mridul140
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Shadow

Edited and added according to the light perspective. Feedback and any changes will be appreciated . Thanks


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    52
                   cho                     Add shadows to psd illustration
Bài tham dự #52

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.