Freelancer: IhsanDagdelenli
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

OpenSTUFF Mobil App Redesign

I designed a Login page, Product Page and a learning page by using figma I wish you like it


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    34
                   cho                     Adobe XD: App Mockup/UI Designer.
Bài tham dự #34

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.