Freelancer: shivanathmuthoju
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

My entry

This is my entry.. Due to time constraints, I couldn't complete two screens. I'll attach the remaining screens to your email. Thank you


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    43
                   cho                     Adobe XD: App Mockup/UI Designer.
Bài tham dự #43

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.