Freelancer: msashometv
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

I can make it.

I can make it. But if you reward me with the prize. Then I can start the work as it will take around 5-6 hours to completely making it and rendering it.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    55
                   cho                     Adsmart Looking for a Graphic designer
Bài tham dự #55

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.