1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Advertisement Design for Verizon Wireless Premium Retailer- The Wireless Center
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 48
  Bài tham dự #48 về Graphic Design cho cuộc thi Advertisement Design for Verizon Wireless Premium Retailer- The Wireless Center
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Advertisement Design for Verizon Wireless Premium Retailer- The Wireless Center
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Advertisement Design for Verizon Wireless Premium Retailer- The Wireless Center
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Advertisement Design for Verizon Wireless Premium Retailer- The Wireless Center
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Advertisement Design for Verizon Wireless Premium Retailer- The Wireless Center
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Advertisement Design for Verizon Wireless Premium Retailer- The Wireless Center
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Graphic Design cho cuộc thi Advertisement Design for Verizon Wireless Premium Retailer- The Wireless Center
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Advertisement Design for Verizon Wireless Premium Retailer- The Wireless Center
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Advertisement Design for Verizon Wireless Premium Retailer- The Wireless Center
  0 Thích