Bảng thông báo công khai

  • danasurfboards
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    Do you think that distorted pictures look good? Because I don't, I don't think my customers do either.

    • cách đây 3 năm