Freelancer: JillMahan
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Sedon Logo with black background to show detail

Sedon logo with white type and yellow with black background to show logo, I can provide a vector image so it can be sized to any size.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    7
                   cho                     Amendments to a sporting club logo
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.