Freelancer: umamaheswararao3
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

redesigning logo

I made it vector, so it can be enlarge to any size without loosing quality, Thank you!


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    10
                   cho                     Amendments to a sporting club logo
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.