Freelancer: Daviana
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

expanding the scale

Hello again! Here I send more expressions, expanding the scale. Anything, notice me :)


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      31
                     cho                       Animate a face through expressions of joy and pain
Bài tham dự #31

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.