Freelancer: Manavbajaj20
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Animate a fish logo

hi my name is manav bajaj , I did the fish logo animation as per ur requirments or as u said...... here the klink below https://drive.google.com/file/d/1sQnlwaBtOKk4P-PILaitzOT2QUSJoFIb/view?usp=sharing.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    22
                   cho                     Animate a fish logo
Bài tham dự #22

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.