Freelancer: inacio94
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

my contribution [2]

I made the changes you requested. the colors are right? ^-^

Bài tham dự cuộc thi #11 cho Anime Illustration Contest
Bài tham dự #11

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.