Skyzon Avatar

Các bài tham dự của Skyzon

Cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged

 1. Á quân
  số bài thi 29
  Bài tham dự #29 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #29 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #29 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #20 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #11 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #11 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  3D Rendering Bài thi #11 cho Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 10
  Bài tham dự #10 về 3D Rendering cho cuộc thi Anime Super Robot 3D Model Textured Rigged
  Đã rút