Freelancer: orangethief
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

design a logo

here is my logo presentation.....hope you like it.... Thanks !!!

Bài tham dự cuộc thi #4 cho Apefish logo
Bài tham dự #4

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.