Freelancer: mariabeg12345
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

App icon and splash screen based logo

hello sir, I hope you are in good health.here is a 1024x1024 image with the app icon and 4096x4096 with a splash screen and few changes as required. I hope you will like this. regards

Bài tham dự cuộc thi #26 cho App Icon and SplashScreen based on our Logo
Bài tham dự #26

Bảng thông báo công khai

  • matthiasmalek
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 1 tháng

    I like the splashscreen a lot. Don´t see the app icon.

    • cách đây 1 tháng