Freelancer: chellynournc
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

a stable voice

i have already experience in recording voices https://drive.google.com/file/d/1FniYz2b-mpu6B3KU0slqRYC2qyavym8q/view?usp=sharing


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    12
                   cho                     Arabic Female Voice-over
Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.