Freelancer: samahsaleh24
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Arabic Female Voice-Over

I recorded this sentence "ابتسامة... تغير حياتك. مع عيادة كاليفونيا لطب الأسنان" in a mature, steady voice with a stable tone. I hope you like it. https://drive.google.com/file/d/1DYbvifnUGVcBbP5AjA5njd1dxABWB1Vh/view?usp=sharing


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    18
                   cho                     Arabic Female Voice-over
Bài tham dự #18

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.