1. Á quân
  số bài thi 8
  Bài tham dự #8 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 11
  Bài tham dự #11 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  Đã rút
 4. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  Đã rút
 5. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 5
  Bài tham dự #5 về Graphic Design cho cuộc thi Architectural Floorplan Layout for PolarPointe Business Cafe
  Đã rút