Freelancer: kardostamas
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Fast reading with ADC magic

Hi! I created the code for Arduino Due. It will read data point in 1us with ADC. I hope you like it.

Bài tham dự cuộc thi #8 cho Arduino Programmer wanted!!!
Bài tham dự #8

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.