Freelancer: degradart
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

This is my entry

i did a mixture of everything. if you like it, contact me and we can discuss details

Bài tham dự #12

Bảng thông báo công khai

  • degradart
    degradart
    • cách đây 3 tháng

    btw i used some stock footage, all copyright free of course

    • cách đây 3 tháng