Freelancer: chrisolivar
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Billy d Stinky_1

The same layout and edit done in Photoshop but this version has a gradient on the floor. Thank you.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      152
                     cho                       BILLY THE STINK
Bài tham dự #152

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.