Freelancer: janelomocho
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Bank Business Plan

Hi CH, I found a good business plan online. I transferred it to MS Word and created a PDF for you. Here are some of the contents. Thanks


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      24
                     cho                       Bank Business Plan Wanted
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.