1. Người chiến thắng
  Á quân
  số bài thi 78
  Bài tham dự #78 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 82
  Bài tham dự #82 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 69
  Bài tham dự #69 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 68
  Bài tham dự #68 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 77
  Bài tham dự #77 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 72
  Bài tham dự #72 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 71
  Bài tham dự #71 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 70
  Bài tham dự #70 về Graphic Design cho cuộc thi Banner Ad Design for Online shop selling mobile phone accessories
  0 Thích