Freelancer: mszogaj
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Banana

There is only a front cover. Back one depends on a specyfic content which you like to place :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    27
                   cho                     Book Cover Design for front and back
Bài tham dự #27

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.