Freelancer: wordsmithvj
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Parable of Sower Chapter 1-4 Summary

As requested, this is a five-hundred-word summary of the first four chapters of the novel Parable of Sower by American author Octavia Butler.

Bài tham dự #36

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.