Freelancer: tadheusputra
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

update

i give more detail for shadow and highlight on some object which need it. i put more shadow on the coastguards and on the water under it as you want :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    7
                   cho                     Box Cover Illustration for Board Game
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.