1. Á quân
  số bài thi 105
  Bài tham dự #105 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 104
  Bài tham dự #104 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 103
  Bài tham dự #103 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 102
  Bài tham dự #102 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 101
  Bài tham dự #101 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 99
  Bài tham dự #99 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 73
  Bài tham dự #73 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 37
  Bài tham dự #37 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 36
  Bài tham dự #36 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 35
  Bài tham dự #35 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 34
  Bài tham dự #34 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 33
  Bài tham dự #33 về Graphic Design cho cuộc thi Branding Design for Pure Cosmetics / Need Long Term Graphic Artist Wanted
  Bị từ chối
  0 Thích