Freelancer: ntandodlodlo
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

GHM Brand Manual

The final GHM Brand Manual will be delivered as a high quality Pdf. They are 14 slides in this attachment for your approval.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    10
                   cho                     Branding Guidelines
Bài tham dự #10

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.