Freelancer: mesbahswapan24
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Cover Design

Totally Vector Design, Design Adobe Illustrator

Bài tham dự cuộc thi #2 cho Brochure 3D Design
Bài tham dự #2

Bảng thông báo công khai

  • Pebz625
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 1 năm

    It could use a little more work. Do you have the size correct? Because afterwards I need this design to be on the template I provided.

    • cách đây 1 năm