Freelancer: kesnielcasey
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Universe Tea Logo

Followed the description as stated and neede logo and design for Universe Tea. Hope you like my take on your logo. Cheers.

Bài tham dự cuộc thi #140 cho Bubble Tea Shop Logo Design
Bài tham dự #140

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.