Freelancer: bijoy1842
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Logo design

Hello sir,Please give feedback about my design.If you need any changes like color, font or anything direct message me without hesitation .i will do better according to your direction .Thank you very much.

Bài tham dự cuộc thi #311 cho Build a company logo
Bài tham dự #311

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.