Freelancer: boskomp
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

design

As per your suggestions.. You are right, gold doesnt look good on this design but silver platinum is great


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    24
                   cho                     Build an AI graphic for our website
Bài tham dự #24

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.