Freelancer: boskomp
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

design

you meant like this? Sorry if I didnt understand you all well


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    27
                   cho                     Build an AI graphic for our website
Bài tham dự #27

Bảng thông báo công khai

 • KinectAI
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 tháng

  Yeah!... now that looks like a graphic that can create some FOMO.

  • cách đây 3 tháng