Freelancer: mmrtgncsmn
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

AI Animation

Hi there. I updated the AI animation according to your feedback. I hope you like it. Check this link. https://youtu.be/WvlIRzoAuy0


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    29
                   cho                     Build an AI graphic for our website
Bài tham dự #29

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.