Freelancer: boskomp
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

design

Like you said for #27. Ive had to change the font for 2.0 because it was too wide for that size


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    41
                   cho                     Build an AI graphic for our website
Bài tham dự #41

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.