Freelancer: jhoannaleegarcia
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

live prototype : https://bit.ly/38WCzT9

check the prototype in this link : https://bit.ly/38WCzT9 note: this is not complete, will finish it once you check it. thanks a lot thank you


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    7
                   cho                     Build an app prototype (WeVPN)
Bài tham dự #7

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.