1. Á quân
  số bài thi 7
  Bài tham dự #7 về Website Design cho cuộc thi Build me Shopify store with online ordering for my takeaway restaurant
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 6
  Bài tham dự #6 về Website Design cho cuộc thi Build me Shopify store with online ordering for my takeaway restaurant
  Website Design Bài thi #6 cho Build me Shopify store with online ordering for my takeaway restaurant
  Website Design Bài thi #6 cho Build me Shopify store with online ordering for my takeaway restaurant
  Website Design Bài thi #6 cho Build me Shopify store with online ordering for my takeaway restaurant
  Website Design Bài thi #6 cho Build me Shopify store with online ordering for my takeaway restaurant
  Website Design Bài thi #6 cho Build me Shopify store with online ordering for my takeaway restaurant
  Website Design Bài thi #6 cho Build me Shopify store with online ordering for my takeaway restaurant
  Website Design Bài thi #6 cho Build me Shopify store with online ordering for my takeaway restaurant
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Website Design cho cuộc thi Build me Shopify store with online ordering for my takeaway restaurant
  Website Design Bài thi #38 cho Build me Shopify store with online ordering for my takeaway restaurant
  Bị từ chối
  0 Thích