Freelancer: eshitapshukla
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Completely Original Calligraphy

The logo can be be themed, the H can be converted into an icon also. Colors can be changed to your preference

Bài tham dự cuộc thi #175 cho Build me a 'H' logo
Bài tham dự #175

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.