Freelancer: meraj4online
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Change of Color Logo

This Design presentation shows the log color, placements and how to be used for design purpose.

Bài tham dự cuộc thi #126 cho Build me a logo
Bài tham dự #126

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.