Freelancer: Arozia
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Change of Color Logo

I made this logo in Illustrator according to requirements.

Bài tham dự cuộc thi #176 cho Build me a logo
Bài tham dự #176

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.