Freelancer: mdshariful1257
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

logo

Dear contest holder, The logo is ready. I hope like you. if you any change your logo i can make it. I am waiting your feedback. thank you.


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    19
                   cho                     Build me a website I have the domain, also I want a logo
Bài tham dự #19

Bảng thông báo công khai

 • mdshariful1257
  mdshariful1257
  • cách đây 2 tháng

  Please signed the IP Transfer Agreement.

  • cách đây 2 tháng