blui88 Avatar

Các bài tham dự của blui88

Cho cuộc thi Building a excel layout for data collection

 1. Á quân
  số bài thi 4
  Bài tham dự #4 về Data Processing cho cuộc thi Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #4 cho Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #4 cho Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #4 cho Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #4 cho Building a excel layout for data collection
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 44
  Bài tham dự #44 về Data Processing cho cuộc thi Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #44 cho Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #44 cho Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #44 cho Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #44 cho Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #44 cho Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #44 cho Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #44 cho Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #44 cho Building a excel layout for data collection
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 20
  Bài tham dự #20 về Data Processing cho cuộc thi Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #20 cho Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #20 cho Building a excel layout for data collection
  Data Processing Bài thi #20 cho Building a excel layout for data collection
  0 Thích