StrujacAlexandru Avatar

Các bài tham dự của StrujacAlexandru

Cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners

 1. Á quân
  số bài thi 350
  Bài tham dự #350 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 348
  Bài tham dự #348 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 136
  Bài tham dự #136 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 15
  Bài tham dự #15 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 18
  Bài tham dự #18 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 349
  Bài tham dự #349 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 347
  Bài tham dự #347 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 316
  Bài tham dự #316 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 314
  Bài tham dự #314 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 297
  Bài tham dự #297 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 254
  Bài tham dự #254 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 13. Á quân
  số bài thi 238
  Bài tham dự #238 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 14. Á quân
  số bài thi 237
  Bài tham dự #237 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 15. Á quân
  số bài thi 236
  Bài tham dự #236 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 16. Á quân
  số bài thi 233
  Bài tham dự #233 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 17. Á quân
  số bài thi 138
  Bài tham dự #138 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 18. Á quân
  số bài thi 137
  Bài tham dự #137 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 19. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 20. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 21. Á quân
  số bài thi 16
  Bài tham dự #16 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 22. Á quân
  số bài thi 14
  Bài tham dự #14 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Bị từ chối
  0 Thích
 23. Á quân
  số bài thi 17
  Bài tham dự #17 về Graphic Design cho cuộc thi Business Card Design for SCOJA Technology Partners
  Đã rút