Freelancer: Suryatiwarmen
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

LK Welding & Fabrication

Hi there, attached hereby my work for this contest. I have design a simple logo but I think it will satisfied you enough. Please at least rate me with some stars. Thank you :)


                                                      Bài tham dự cuộc thi #                    23
                   cho                     Business Logo Design
Bài tham dự #23

Bảng thông báo công khai

Chưa có tin nhắn nào.